A-NOTAM no. 0029/18 BIKF VOR RWY 28

(A0029/18 NOTAMR A0749/17
Q) BIRD/QPIXX/I/NBO/A/000/999/
A) BIKF B) 1801311528 C) 1802282359
E) FOLLOWING INSTRUMENT APPROACH CHART IS NOT IN USE:
VOR RWY 28 REF: BIKF AD 2.24.10.6-7.)
 

 

Fyrirmyndarfyrirtæki í stjórnarháttum Isavia gullmerki PWC Tern Systems Fríhöfnin