A-NOTAM no. 0058/18 BIKF VOR RWY 28

 
  (A0058/18 NOTAMR A0029/18
Q) BIRD/QPIXX/I/NBO/A/000/999/
A) BIKF B) 1802260854 C) 1804302359
E) FOLLOWING INSTRUMENT APPROACH CHART IS NOT IN USE:
VOR RWY 28 REF: BIKF AD 2.24.10.6-7.
 
Fyrirmyndarfyrirtæki í stjórnarháttum Isavia gullmerki PWC Tern Systems Fríhöfnin