A-NOTAM no. 0749/17 BIKF VOR RWY 28

 (A0749/17 NOTAMR A0713/17
Q) BIRD/QPIXX/I/NBO/A/000/999/
A) BIKF B) 1712291404 C) 1801312359
E) FOLLOWING INSTRUMENT APPROACH CHART IS NOT IN USE:
VOR RWY 28 REF: BIKF AD 2.24.10.6-7.)
 

 

Fyrirmyndarfyrirtæki í stjórnarháttum Isavia gullmerki PWC Tern Systems Fríhöfnin