Hoppa yfir valmynd

MANNAUÐUR ISAVIA

MANNAUÐUR 

Hjá móðurfélagi Isavia starfar fjölbreyttur hópur starfsmanna á hinum ýmsu starfsstöðvum um allt land. Í lok árs 2018 voru 1255 starfsmenn í starfi, þar af voru konur þriðjungur starfsmanna félagsins. Meðalaldur starfsmanna er 40,5 ár og meðalstarfsaldur starfsmanna er 7,4 ár.

Starfsmannaveltan var um 15% á árinu. Starfsmannaveltan er misjöfn eftir störfum og sviðum. Starfsmannahópurinn fer ört stækkandi og voru 460 starfsmenn ráðnir á árinu, þar af um 300 starfsmenn í sumarstörf.

FRÆÐSLA

Fræðsla, endurmenntun og reglubundin þjálfun er hluti af daglegur störfum starfsmanna. Skipulögð þjálfun og fræðsla fer fram allt árið. Félagið stendur fyrir umfangsmiklu og metnaðarfullu fræðslustarfi með það að markmiði að byggja upp þekkingu og færni starfsmanna sé í samræmi við stefnu og gildi félagsins. Fræðslustarfinu er skipt upp í tvo flokka, sérhæfða og almenna fræðslu.

Fræðslustundir námu 94.009 klukkustundum árið 2018 og jafngildir það því að allir starfsmenn félagsins hafi hlotið 72 klukkustundir í þjálfun á árinu. Um 90% af fræðslustundum ársins eru vegna grunnþjálfunar, endurmenntunar, starfs- og síþjálfunar sem starfsmenn þurfa á að halda til að viðhalda réttindum og hæfni til að sinna störfum sínum. Þetta eru starfsmenn flugleiðsögu, flugverndar og flugvallarþjónustu. Starfsmenn annarra sviða og deilda sækja einnig námskeið og fræðslufundi innanlands og erlendis.


VINNUMARKAÐURINN

Isavia starfar á almennum vinnumarkaði og fylgir almennum kjarasamningum sem Samtök atvinnulífsins hafa gert fyrir hönd félagsins við fjölmörg stéttarfélög. Sérstakir kjarasamningar eru við Landssamband slökkviliðsmanna (LSS), Félag flugmálastarfsmanna ríkisins (FFR), Stéttarfélag í almenningaþjónustu (SFR) og Félag íslenskra flugumferðastjóra (FÍF).

Félagið fylgir lögum og reglum um vinnuvernd, mannréttindi og barnaþrælkun. Félagið ræður ekki starfsmenn undir 18 ára aldri og greiðir öll opinbergjöld, engin svört vinna er í boði hjá félaginu.

Uppsagnarfrestur starfsmanna er samkvæmt viðeigandi kjarasamningum en ólíkur eftir starfs- og lífaldri. Uppsagnarfrestur er gagnkvæmur og eru allar uppsagnir skriflegar.

FÉLAGSLEGT UMHVERFI

Í siðareglum félagsins kemur fram að við berum virðingum fyrir störfum hvers annars og við  mismunum ekki hvert öðru eða viðskiptavinum okkar vegna kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis, fötlunar, aldurs eða stöðu að öðru leyti.

Á árinu 2018 bárust sjö tilkynningar um einelti, kynferðislegt og/eða kynbundið áreiti. Unnið var úr þeim samkvæmt áætlunum félagsins. Farið var í sérstakt átak þar sem kynnt var fyrir starfsmönnum félagslega umhverfið hjá Isavia. Yfir 600 starfsmenn sóttu fundi þar sem átakið var kynnt. Einnig framkvæmdi Maskína vinnustaðagreiningu þar sem sérstaklega var skimað fyrir sálfélagslega umhverfinu og niðurstöður kynntar fyrir starfsmönnum á fundum.

JAFNRÉTTI 

Stefna Isavia í jafnréttismálum miðar meðal annars að því að auka almenna starfsánægju og bæta starfsanda. Tilgangur jafnréttisáætlunar er að tryggja fyllsta jafnrétti milli kvenna og karla á vinnustaðnum með það að markmiði að nýta hæfni, krafta og kunnáttu starfsmanna til fulls án þess að kynbundin mismunun eigi sér stað.

Jafnréttisáætlunin tekur ásamt öðru, sérstaklega á jafnrétti til launa, en þar segir að við ákvörðun launa skuli gæta fyllsta jafnréttis. Greiða skal jöfn laun og starfsmenn skulu njóta sömu kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf og skulu þau viðmið sem lögð eru til grundavallar launaákvörðun ekki fela í sér kynjamismun.

Isavia hefur um langt árabil lagt mikla áherslu á jafnvægi í launamálum og hlotið gullmerki jafnlaunaúttektar PWC í þrígang.

JAFNLAUNAVOTTUN

Isavia lauk Jafnlaunavottun á liðnu ári. Hún var staðfest af Jafnréttisstofu í nóvember 2018. Markmið með innleiðingu jafnlaunakerfisins skv. jafnlaunastaðlinum (ÍST:85 2012) er að viðhalda launajafnrétti og uppfylla skyldur atvinnurekenda skv. III kafla laga nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt karla og kvenna. Þá skuldbindur félagið sig jafnframt til að vinna að stöðugum umbótum á þessu sviði, hafa eftirlit með viðmiðum og bregðast við frávikum sem upp kunna að koma.

HEILSA OG VINNUUMHVERFI

Lögð er áhersla á að efla vitund starfsmanna um mikilvægi þess að lifa heilbrigðu lífi og sýna með þeim hætti fram á, að félaginu er annt um heilsu og öryggi starfsmanna sinna. Markmið félagsins er að stuðla að aukinni andlegri og líkamlegri vellíðan starfsfólks, að búa starfsmönnum gott vinnuumhverfi og að mæta andlegum, félagslegum og líkamlegum þörfum starfsmanna á vinnustaðnum. Félagið styrkir starfsmenn sína fjárhagslega til að stunda sína líkamsrækt.

Starfsmenn geta leitað til þjónustuvers Vinnuverndar og fengið ráðleggingar vegna eigin veikinda eða fjölskyldumeðlima, einnig eru hjúkrunarfræðingar Vinnuverndar reglulega til viðtals á stærstu starfsstöðvum félagsins.

VINNUVERND

Mikil áhersla er lögð á öryggi starfsmanna á vinnustað. Ef slys verður er það skráð sérstaklega og sér vinnuverndarfulltrúi Isavia um að greina slysið og leggur til úrbætur á aðbúnaði eða verklagi til að koma í veg fyrir að slys endurtaki sig. Slys eru skráð rafrænt og einnig var sérstakt átak gert í að gera starfsmenn meðvitaðri um „næstum slys“ með sérstökum hnapp á  innri vef félagsins og plakötum var komið fyrir í hverju horni. Öryggisnefnd sem í sitja fulltrúar starfsmanna og fyrirtækisins fjallar um öll mál sem tengjast vinnuvernd starfsmanna.

Tilkynningum um vinnuslys hefur fækkað milli ára en fyrirtækið hefur lagt mikla áherslu á forvarnir vegna vinnuslysa. Á síðasta ári voru 56 vinnuslys tilkynnt, þar af voru ellefu fjarveruslys.

STARFSLOK

Starfslok starfsmanna miðast við lok þess mánaðar sem 70 ára lífaldri er náð, en félagsmenn Félags íslenskra flugumferðarstjóra ljúka störfum við 63 ára aldur. Félagið býður upp á starfslokanámskeið sem ætlað þeim sem nálgast starfslokaaldur og er mökum boðið með á námskeiðið. Á námskeiðinu er farið yfir gagnlegar upplýsingar og fjallað um þessi tímamót á starfsævinni. Árið 2018 sóttu 14 starfsmenn slíkt námskeið.