Hoppa yfir valmynd

SNOWTAM

SWBI0818 BIAR 01262200 
(SNOWTAM 0818
BIAR
01262200 01 6/6/6 NR/NR/NR NR/NR/NR DRY/DRY/DRY
SNOWTAM ekki útgefið
SWBI0852 BIEG 01262254 
(SNOWTAM 0852
BIEG
01262254 03 5/5/5 100/100/100 NR/NR/NR WET/WET/WET
SNOWTAM ekki útgefið
SNOWTAM ekki útgefið
SNOWTAM ekki útgefið
SNOWTAM ekki útgefið
SNOWTAM ekki útgefið
SWBI0953 BIKF 01262002 
(SNOWTAM 0953
BIKF
01262002 01 5/5/5 100/100/100 NR/NR/NR WET/WET/WET
01262002 10 5/5/5 100/100/100 NR/NR/NR WET/WET/WET
SWBI0923 BIRK 01262211 
(SNOWTAM 0923
BIRK
01262211 01 5/5/5 NR/NR/NR NR/NR/NR WET/WET/WET
01262211 13 5/5/5 NR/NR/NR NR/NR/NR WET/WET/WET

RWY 01 LOOSE SAND. RWY 13 LOOSE SAND
SNOWTAM ekki útgefið
SNOWTAM ekki útgefið
SNOWTAM ekki útgefið