Störf hjá Isavia

Viltu starfa með samhentum hópi sem leggur grunn að flugsamgöngum Íslands?

VILTU VERÐA HLUTI AF GÓÐU FERÐALAGI?

Isavia rekur öflugt net flugvalla á Íslandi og flugleiðsöguþjónustu á einu stærsta flugstjórnarsvæði heims og leggur því grunn að öflugum flugsamgöngum á Íslandi. Hjá Isavia og dótturfélögum vinnur samhentur hópur sem telur um 1.200 manns, að því að vera hluti af góðu ferðalagi þeirra 30 milljón farþega sem fara um flugvelli okkar og flugstjórnarsvæði. Stefna okkar er að bjóða upp á gott og fjölskylduvænt starfsumhverfi, öfluga fræðslu og þjálfun og við leggjum áherslu á jákvæðan starfsanda innan fyrirtækisins.

Hlutverk Isavia er að vera þjónustufyrirtæki í flugvallastarfsemi og flugleiðsögu sem leggur grunn að flugsamgöngum Íslands. Við vinnum saman að því að vera hluti af góðu ferðalagi innanlands sem utan.  Gildi fyrirtækisins eru öryggi, samvinna og þjónusta.

AUGLÝST STÖRF

Meðferð umsókna

Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Almennum umsóknum er ekki svarað sérstaklega, en ef reynsla og hæfni umsækjenda nýtist í þau störf sem verið er að ráða í, verður haft samband við viðkomandi. Umsóknir eru geymdar í 6 mánuði frá því að þær berast og biðjum við þig um að tilkynna ef þú vilt að gögnum um þig sé eytt fyrir þann tíma.

Sækja um

Isavia óskar eftir að ráða varðstjóra í öryggisleit á Keflavíkurflugvöll. Helstu verkefni eru meðal annars stjórnun flugverndarstarfsmanna á vakt í samráði við aðalvarðstjóra, dagleg skipulagning vaktar, sjá til þess að framkvæmd flugverndar á vakt sé samkvæmt verklagi og þjónustumarkmiðum.

Hæfniskröfur:

 • Reynsla af flugvernd æskileg
 • Reynsla af stjórnun
 • Góð íslensku og enskukunnátta
 • Góðir skipulagshæfileikar og geta til að vinna vel undir álagi
 • Geta til að stjórna jafningjum og leiða breytingar

Nánari upplýsingar veitir Guðrún Þorsteinsdóttir, mannauðsráðgjafi, á netfangið gudrun.thorsteinsdottir@isavia.is.

Starfsstöð: Keflavík.

Umsóknarfrestur er til 2. september.

Sækja um

Isavia óskar eftir að ráða varðstjóra í öryggisstjórnstöð á Keflavíkurflugvelli. Helstu verkefni eru meðal annars stjórnun flugverndarstarfsmanna á vakt í samráði við aðalvarðstjóra, dagleg skipulagning vakta og að framkvæmd flugverndar sé samkvæmt verklagi og þjónustumarkmiðum.

Hæfniskröfur:

 • Reynsla af flugvernd æskileg
 • Góð íslensku- og enskukunnátta
 • Góð tölvukunnátta
 • Góðir skipulagshæfileikar og geta til að vinna vel undir álagi
 • Geta til að stjórna jafningjum og leiða breytingar

Nánari upplýsingar veitir  Guðrún Þorsteinsdóttir, mannauðsráðgjafi, á netfangið gudrun.thorsteinsdottir@isavia.is

Starfsstöð: Keflavík

Umsóknarfrestur til 2. september.

Sækja um

Við leitum að öflugum verkefnastjóra með háskólamenntun sem nýtist í starfi og haldbæra reynslu af verkefnastjórnun. Viðkomandi vinnur náið með forstöðumanni verkefnastofu við vinnslu stefnumótandi verkefna og innleiðingu á hugmyndafræði verkefnastjórnunar hjá fyrirtækinu.

Hæfniskröfur:

 • Viðskiptafræði, verkefnastjórn eða önnur háskólamenntun sem nýtist í starfi
 • Reynsla af  vinnu við stefnumótandi verkefni er kostur
 • Góð þekking eða reynsla af verkefnastjórn og breytingastjórnun
 • Færni í mannlegum samskiptum
 • Skipulagshæfni, frumkvæði og nákvæmni í vinnubrögðum

Upplýsingar um starfið veitir Hrönn Ingólfsdóttir, forstöðumaður verkefnastofu Þróunar og stjórnunar, á netfangið hronn.ingolfsdottir@isavia.is

Starfsstöð: Reykjavík

Umsóknarfrestur er til 19. ágúst.

Sækja um

Isavia hefur opnað fyrir umsóknir um nám í flugumferðarstjórn.

Námið hefst í janúar 2019. Námstíma lýkur á seinni hluta ársins 2021.

Hæfniskröfur

 • Viðkomandi þarf að vera a.m.k. 18 ára
 • Viðkomandi þarf að hafa lokið stúdentsprófi eða sambærilegu prófi
 • Umsækjendur skulu geta staðist læknisskoðun skv. reglugerð um skírteini flugumferðarstjóra
 • Viðkomandi þarf að vera góður í mannlegum samskiptum og vera sjálfstæður í vinnubrögðum


Með umsókn skal skila afriti af prófskírteini úr námi.

Ekki er um að ræða ráðningu í starf né þjálfunarstöðu. Engin trygging er á starfi hjá Isavia að loknu námi.

Hægt er að lesa meira um námið á www.isavia.is/flugumferdarstjori en einnig er hægt að hafa samband við Jóhann Wium (johann.wium@isavia.is) til að fá nánari upplýsingar um námið.  

Umsóknarfrestur er til og með 2. september 2018.

Sækja um

Við leitum að glaðlyndum og sérstaklega þjónustulunduðum einstaklingum með góða samskiptahæfileika til starfa í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Farþegaþjónustan veitir farþegum bestu þjónustu sem mögulegt er með því að vera þeim innan handar, veita upplýsingar og greiða fyrir för þeirra með réttum úrræðum.

Helstu verkefni eru flæðisstýring, þjónusta við farþega, umsjón og eftirlit með þjónustuborðum, eftirlit með búnaði sem farþegar nota og önnur tilfallandi verkefni. Unnið er á dag- og næturvöktum. Óskað er eftir starfsfólki bæði í hluta- og heilsdagsstörf.

Hæfniskröfur:

 • Aldurstakmark 18 ár
 • Sjálfstæð vinnubrögð og lipurð í samskiptum
 • Framúrskarandi þjónustulund og jákvæðni
 • Góð kunnátta í ensku og íslensku - þriðja tungumál er kostur

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst.

Við bjóðum upp á fríar rútuferðir til og frá höfuðborgarsvæðinu.

Nánari upplýsingar veitir Kristín Þórarinsdóttir á netfangið, kristin.þorarinsdottir@isavia.is

Sækja um

Við leitum að einstaklega þjónustulunduðum, glaðlyndum, snyrtilegum einstaklingum sem hafa góða samskiptahæfileika, lipra og þægilega framkomu og eru sveigjanlegir.

Helstu verkefni eru vopna- og öryggisleit ásamt eftirliti á Akureyrarflugvelli. Umsækjendur þurfa að geta setið vikulangt námskeið sem haldið verður í september á Akureyrarflugvelli. Um er að ræða að mestu næturvinna en einnig dag- og kvöldvinna.

Hæfniskröfur

 • Aldurstakmark 18 ára
 • Gott vald á íslenskri og enskri tungu
 • Rétt litaskynjun
 • Þjónustulund og metnaður í starfi

Umsóknarfrestur er til og með 2. september.

Upplýsingar um störfin veitir Hjördís Þórhallsdóttir, umdæmisstjóri, í netfanginu hjordis.thorhallsdottir@isavia.is

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þá þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna bakgrunnskoðunar lögreglu, nánari upplýsingar er að finna á heimasíðunni og þurfa allir umsækjendur að vera með hreint sakavottorð

Sækja um

Isavia óskar eftir að ráða flugvallarstarfsmann til starfa á Akureyrarflugvelli. Í boði er fjölbreytt og krefjandi starf í spennandi og skemmtilegu starfsumhverfi flugvallarþjónustu Akureyrarflugvallar.

Helstu verkefni eru eftirlit með flugvallarmannvirkjum og flugbrautum, flugverndargæsla, björgunar- og slökkviþjónusta. Framkvæmd snjóruðnings og hálkuvarna, eftirlit og viðhald á vélbúnaði og tækjum og og önnur störf tengd rekstri flugvallarins. Um er að ræða vaktavinnu.

Hæfniskröfur:

 • Aukin ökuréttindi og vinnuvélaréttindi eru skilyrði.
 • Iðnmenntun (bifvélavirki/vélvirki) sem nýtist í starfi er kostur
 • Reynsla af slökkvistörfum, snjóruðningi og hálkuvörnum er kostur
 • Gott vald á íslensku og ensku
 • Grunn tölvukunnátta er nauðsynleg

Umsækjendur þurfa að standast bakgrunnsskoðun ríkislögreglustjóra vegna aðgangs að haftasvæði flugverndar. Umsækjendur þurfa að vera heilsuhraustir og kröfur eru gerðar til líkamlegs atgervis. Þeir verða að standast læknisskoðun og þrekpróf.

Upplýsingar um störfin veitir Hjördís Þórhallsdóttir umdæmisstjóri í síma 424 4370 eða í netfanginu hjordis.thorhallsdottir@isavia.is

Umsóknarfrestur er til og með 2. september.

Sækja um

Isavia óskar eftir að ráða bókara til starfa í fjárreiðudeild Isavia í Reykjavík. Helstu verkefni eru m.a. reikningagerð, eftirfylgni með samningum við viðskiptavini, dagleg samskipti við viðskiptavini, bókanir, afstemmingar og gerð reikningsyfirlita, innheimta innlendra og erlendra krafna. Um er að ræða krefjandi starf í fjölbreyttu og skemmtilegu umhverfi.

Hæfniskröfur:

 • Reynsla af bókhaldsstörfum og góð bókhaldskunnátta nauðsynleg
 • Mjög góð excel kunnátta
 • Góð íslensku- og enskukunnátta í töluðu jafnt sem rituðu máli
 • Hæfni í að skilja og lesa samninga vegna reikningagerðar
 • Kunnátta af Navision bókhaldskerfi er kostur

Upplýsingar um starfið veitir Ingi J. Erlingsson, deildarstjóri fjárreiðudeildar. Netfang: Ingi.Erlingsson@isavia.is

Umsækjendur þurfa að standast bakgrunnsskoðun ríkislögreglustjóra vegna aðgangs að haftasvæði flugverndar.

Starfsstöð: Reykjavík

Umsóknarfrestur er til 2. september.

Sækja um

VISSIR ÞÚ AÐ:

 • Hjá Isavia og dótturfélögum starfa um 1200 manns af samhentum hópi kraftmikils og metnaðarfulls starfsfólks.
 • Við leggjum mikla áherslu á að taka vel á móti nýjum starfsmönnum og veitum þeim tækifæri til aðlögunar og starfsþjálfunar.
 • Isavia leggur áherslu á góða starfsanda sem er forsenda þess að líða vel í starfi og veita viðskiptavinum okkar fyrsta flokks þjónustu.
 • Aðstæður á vinnustað hafa áhrif á heilsu starfsmanna því viljum við búa þeim öruggt og heilsusamlegt vinnuumhverfi. Isavia hvetur og styrkir starfsmenn sína til að stunda reglubundna líkamsrækt og lifa heilbrigðu lífi.
 • Isavia er með öflugan innri vef sem er upplýsingaveita starfsfólks á hverjum tíma. Við vitum hve mikilvægt er að starfsmenn séu vel upplýstir til að geta sinnt störfum sínum vel.
 • Isavia leggur mikla áherslu á þjálfun og fræðslu starfsmanna sinna til að efla þá í að ná meiri árangri í starfi.
 • Jafnréttisáætlun Isavia tryggir að konur og karlar hafa jafna möguleika og sömu réttindi í starfi en Isavia hefur hlotið gullmerki jafnlaunaúttektar PwC. Sjá jafnréttisáætlun Isavia.
 • Hjá Isavia er starfrækt öflugt starfsmannafélag sem stendur fyrir ýmsum viðburðum fyrir félagsmenn og fjölskyldur þeirra í samstarfi við félagið. Þar má nefna viðburði eins og fjölskyldudag, árshátíð, gönguferðir, bíó og leikhúsferðir og m.fl.
 • Framtíðarsýn fyrirtækisins er sú að Ísland verði miðstöð flugs í norður Atlantshafi og hlutverk þess að vera þjónustufyrirtæki sem leggur grunn að flugsamgöngum á Íslandi. Þannig viljum við vera hluti af góðu ferðalagi. Leiðarljós okkar eru öryggi, samvinna og þjónusta.

LENTIR ÞÚ Í VANDRÆÐUM MEÐ UMSÓKNINA?

Ef vandræði komu upp þegar þú sóttir um vinsamlegast sendu okkur póst á radningar@isavia.is

MEÐFERÐ STARFSUMSÓKNA HJÁ ISAVIA

 • Allar umsóknir um störf hjá Isavia skulu fara í gegnum ráðningarvef Isavia.
 • Farið er með allar umsóknir og fyrirspurnir um störf sem trúnaðarmál.
 • Öllum umsóknum um auglýst störf er svarað þegar búið er að ráða í starfið. Umsóknarferlið tekur að jafnaði 4-8 vikur frá því að laust starf er auglýst.
 • Umsóknir eru geymdar í 6 mánuði. Vinsamlegast látið okkur vita ef þið viljið að gögnum um þig sé eytt fyrir þann tíma.
 • Umsækjandi þarf að standast bakgrunnsskoðun ríkislögreglustjóra vegna aðgangs að haftasvæði flugverndar.